Δελτίο Τύπου ΠΕΚΑΠ με θέμα: Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Μετά την ολοκλήρωση της ανάληψης των καθηκόντων της νέας Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) κ. Ν. Παϊσίδου, η Π.Ε.ΚΑ.Π. καταθέτει και δημόσια την πρότασή της σχετικά με τα Τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας. Με βάση το N. 4310 (ΦΕΚ 258/Α/8-12-2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις , που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή: α) για τα τμήματα της Πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα είναι η Πληροφορική, ενώ β) για τα υπόλοιπα τμήματα στα οποία θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η Πληροφορική, τα τμήματα αυτά θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ.

Σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη 3Π/2008 του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 516/08-10-2008 ) για τους εκπαιδευτικούς, το Παράρτημα του ΑΣΕΠ για την απόδειξη γνώσης Χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των ΑΕΙ διαφαίνεται πως, τα τμήματα Πληροφορικής είναι τα εξής εβδομήντα πέντε (75) και τα οποία επισυνάπτονται. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα του ΕΠΕ Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες, με βάση τις ευρωπαϊκές τάσεις στην εκπαίδευση, τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, θεωρούμε αυτονόητο οι υποψήφιοι φοιτητές να εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής σε όλα εξ αυτών, εκτός από τα τμήματα Χημείας, Χημικών Μηχανικών και τα συναφή τους.

Η Π.Ε.ΚΑ.Π. συνεχίζει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της στους φορείς της εκπαίδευσης, ώστε το νέο εξεταστικό σύστημα να λειτουργήσει υπέρ των μαθητών, της αναβάθμισης της Παιδείας και της προόδου της Κοινωνίας, μακριά πάντα από συντεχνιακές αντιλήψεις, συντηρητικές απόψεις και οικονομικά συμφέροντα.